ยนิ ดีตอ้ นรับ! (Thai)

ใบปลวฉบบนีจ้ ะชวยพวกเราในการตดั สินใจวา่ ชนั  เรยี  น ESL ไหนที่ดีที่สดุ  สาํ หรบั  คณ

ทำไมการเลือกชั้นเรียนที่ถูกต้องจึงเป็ นสิ่งสำคัญ

  • คณุ จะรู้สกึ สะดวกใจมากขึน้ ในการเข้าเรียนในชนั้ ท่เี หมาะสมกบั คณุ
  • คุณจะเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย
  • คณุ จะได้ศกึ ษาหาความรู้อยา่ งแท้จริง

 

ถ้าพวกเราเลือกชนั้ เรียนผิดให้คุณ:

  • คณุ อาจจะรู้สกึ อดึ อดั ใจในการมาเรียน
  • คณุ อาจจะไมเ่ ข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย
  • คณุ อาจจะสอบตก เพราะทกุ อยา่ งในชนั้ เรียนนนั้ ยากเกินไปสำหรับคณุ

 

สิ่งที่คุณต้องรู้ – คุณครูของคุณจะไม่สอนในสิ่งที่คุณควรได้เรียนมาแล้วในระดับชัน้ ที่ต่ำกว่า นนั่ หมายความว่า ถ้าคุณอยู่ในระดับ 5 คุณได้ถูกคาดหวังไว้วา่ คณุ มีความรู้และทกั ษะจากระดบั 1 – 4 เรียบร้อยแล้ว

 

พวกเรามี หลักสูตร ESL จาํ นวน 6 ระดับ:

Course Number Level Course Title
ESL 475 ระดับ 6 Fundamentals of College Reading and Writing for ESL Students
ESL 652 ระดับ 5 English as a Second Language, V
ESL 642 ระดับ 4 English as a Second Language, IV
ESL 632 ระดับ 3 English as a Second Language, III
ESL 622 ระดับ 2 English as a Second Language, II
ESL 612 ระดับ 1 English as a Second Language, I

 

อ่านคำอธิบายรายวิชาในแต่ละระดับชัน้ เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าระดับชัน้ ไหนที่เหมาะสมสำหรับคุณ...ระดับไหนทบี่ ่งบอกความเป็นตวั คณุ

Course Number Phrase 1 Phrase 2

ESL 475

ในการเข้าเรียนในชน้ เรียนนี ้ คําจํากดั  ความนีอ้ ธิบายความเ ป็นตวั คณุ :

ฉนั  สามารถเขียนบทความได้อย่างง่ายดาย (3-4 ย่อหน้า) ในชน้ เรียนเวลา 60 นาที (บวกลบเล็กน้อย)

ฉนั  สามารถเขียนโดยปราศจากการใช้เคร่ืองช่วยแปล และที่บ้านฉนสามารถเขียน บทความ จํานวน 2 หน้ากระดาษ โดยมีข้อผิดพลาดเพียงเลก็ น้อย

ฉนั  รู้สกสะดวกใจเป็นอย่างมาก ทกครังทใี่ ช้ภาษาองกฤษ ฉนั  รู้สกึ สะดวกใจในการใช้ภาษาองั กฤษในวิทยาลยั

ฉันสามารถพูดเก่ียวกับขา่ วเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นภาษาองั กฤษได้

ESL 652

ในการเข้าเรียนในชน้ เรียนนี ้ คําจํากดั  ความนีอ้ ธิบายความเ ป็นตวั คณุ :

ฉนั  สามารถเขียนข้อความจํานวน 1

ย่อหน้ากระดาษได้อย่างง่ายดาย (6-10 ประโยค) ในชน้ เรียนเวลา 30 นาที (บวกลบเล็กน้อย)

ฉนั  สามารถเขียนโดยปราศจากการใช้เคร่ืองช่วยแปล

และที่บ้านฉนั  สามารถเขียนข้อความ จํานวน 2-4 ย่อหน้ากระดาษ โดยมีข้อผิดพลาดเพียงเลก็ น้อย

ฉนั  รู้สกึ สะดวกใจในการพดู  ภาษาองั กฤษกบั  คนจํานวนมาก รวมถึงการคยุ โทรศพั  ท์ ฉนั  สามารถพดู  เก่ียวกบั  เหตุการณ์ปัจจบุ  ัน หวั ข้อสนทนาท่ีมีการอภิปราย ความฝัน และเปาหมาย

โดยฉนั  สามารถตงั ้ คําถาม

และอธิบายความคดิ เหน็  สว่ นตัวเป็นภาษาองกฤษได้

ESL 642

ในการเข้าเรียนในชน้ เรียนนี ้ คําจํากดั  ความนีอ้ ธิบายความเ ป็นตวั คณุ :

ฉนั  สามารถเขียนข้อความสําหรับ 1 หวข้อเรื่อง จํานวน 1 ย่อหน้ากระดาษได้อย่างชดั เจน ไม่กํากวม (6-8 ประโยค) ในชน้ เรียนเวลา 60 นาที

ฉนั  สามารถเขียนโดยปราศจากการช่วยเหลือใด ๆทงั ้ สนิ ้
ฉนั  รู้สกึ สะดวกใจในการพดู  ภาษาองั กฤษกบั  คนจํานวนมาก รวมถึงการคยุ โทรศพั  ท์ ฉนั  สามารถเลือกซอื สนิ  ค้า  และแนะนําตวั กบคนที่เพงิ่ รู้จกั  ฉนั  สามารถพดู  เกี่ยวกบที่ทํางาน โรงเรียน และครอบครัวของฉนั  ได้

ESL 632

ในการเข้าเรียนในชน้ เรียนนี ้ คําจํากดั  ความนีอ้ ธิบายความเ ป็นตวั คณุ :

ฉันรู้สกึ สะดวกใจในการเขียนประโยค จํานวน 10 ประโยค ในชน้ เรียนเวลา 30 นาที โดยปราศจากการใช้เครื่องช่วยแปล

Maria is a nurse.
She likes to cook.
She has three kids.

ฉนั  รู้สกึ  (เกือบจะ) สะดวกใจในการเลือกซือสนิ  ค้า หรือสง่ั อาหารในร้านอาหารเป็นภาษาองั กฤษ

ฉนั  สามารถพดู  คยุ กบั  นกเรียนหลกสตู ร ESL คนอื่น ๆ ด้วยประโยคพืนฐานได้ ฉนไม่ชอบคยุ โทรศพั  ท์เป็นภาษาองั กฤษ

ESL 622

ในการเข้าเรียนในชน้ เรียนนี ้ คําจํากดั  ความนีอ้ ธิบายความเ ป็นตวั คณุ :

ฉนั  สามารถเขียนคําศพั  ท์ภาษาองั กฤษได้เลก็ น้อย ฉนั  สามารถเขียนตวอกั ษร A-Z และประโยคพืน้ ฐาน เช่น: I am Maria. I am 40 years old.

ฉนั  รู้สกอดึ  อดั ใจในการพดู  ภาษาองกฤษ แต่ฉันสามารถพูดวลีสนั ๆได้เลก็ น้อย เช่น hello และ

goodbye ฉนั  สามารถบอกคณเก่ียวกบั  ข้อมลู พืน้ ฐานของตวฉนั เช่น ประเทศบ้านเกิดของฉนั  ครอบครัวของฉนั  งานของฉนั  เป็นต้น

ESL 612

ในการเข้าเรียนในชน้ เรียนนี ้ คําจํากดั  ความนีอ้ ธิบายความเ ป็นตวั คณุ :
ฉนั  รู้คําศพั  ทภ์  าษาองั กฤษน้อยมาก ฉนั  รู้สกอดึ  อดั ใจในการพดู  ภาษาองกฤษ